Παρασκευή, Νοεμβρίου 28, 2008

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΡΑΙΜ...Σήμερον, 28ην Νοεμβρίου 2008, ἐνεφανίσθη, κατόπιν προσκλήσεως, ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. κ. Ἐφραίμ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Μοναχοῦ Ἀρσενίου.

Ὁ Ἀρχιμ. Ἐφραίμ ἐνημέρωσε τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τούς Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς διά τάς θέσεις τῆς Μονῆς του ἐπί τοῦ ἀνακύψαντος γνωστοῦ θέματος καί ἀπήντησεν εἰς τεθείσας αὐτῷ ἐρωτήσεις.

Ἐν τέλει ὁ Ἡγούμενος Ἐφραίμ ἐδεσμεύθη ὅπως ἐπιστρέφων εἰς τήν Μονήν του θέσῃ ἐνώπιον τῆς Ἀδελφότητος αὐτῆς τήν πρόθεσίν του νά ἀποσυρθῇ ἄχρι καιροῦ ἐκ τῶν διοικητικῶν καί διαχειριστικῶν εὐθυνῶν τῆς Ἡγουμενείας, τήν δέ ἀπόφασίν των ὑποβάλῃ εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν μέχρι τῆς προσεχοῦς Τρίτης, 2ας Δεκεμβρίου.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δηλοῖ ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἀφ’ ἑνός μέν ὅτι θά συνεχίσῃ τό ἐνδιαφέρον του διά τήν ὅλην ὑπόθεσιν ἐντός τῶν πλαισίων τῶν ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἁρμοδιοτήτων αὐτοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνην εἰς τήν Δικαιοσύνην ἡ ὁποία καί ἐπελήφθη τοῦ θέματος τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 28ῃ Νοεμβρίου 2008
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου...κι εγω καταλαβαίνω ότι το Πατριαρχείο λέει:

1) να ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ στην Ελλάδα και να παραιτηθεί... ( Άρα το κόλπο παραιτούμαι επι τόπου, στο Πατριαρχειο, και πάω Κύπρο δεν παίζει )

και

2) η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ να κάνει αυτό που πρέπει γιατί ασυλία δεν υπάρχει...

Κατάλαβα καλά;